Eva-Christin Arkenlund    

 

 

Vill ni att personalen ska springa till jobbet i glädjelängtan?

  

Vill ni känna ökad Lust - skapa ökad Nytta - uppleva ett ökat Resultat?

 

 

 

Välkommen att kontakta mig för ett samtal om din verksamhet!

 

 

Eva-Christin Arkenlund

earkenlund@yahoo.se

0733-83 60 29 

 

 

Kompetenserbjudande

Pedagogisk

utvecklingsstrateg

relationell pedagogik 

kognitiv handledare genusvetare

kulturvetare

pedagog

sociolog

terapeut

hälsorådgivare träningsinstruktör

föreläsare

Huvudmeny 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CV och Referenser

 

•·   

 

Livsglädje

 

 

 

 

 

CV Eva-Christin Arkenlund

RUBRIK

 

Passionerad organisatör med helhetssyn

PROFIL

 

Jag jobbar kreativt och med tillit när jag verksamhetsutvecklar – kommunicera både kroppsligt och verbalt så att jag med gott resultat når ut med en vinnande bemötandeteknik. Jag gör vanliga saker, ovanligt bra.

 

Jag är en organisatör som med lätthet kan systematisera och strukturera, som trivs både med att leda och samverka.Alltid glad, inspirerande, lyhörd och kreativ med stort socialt engagemang, och med en god självkännedom. Har ett passionerat intresse för förebyggande insatser för att öka kreativiteten, effektiviteten och entusiasmen. Tydlig med en helhetssyn samt förtroendeingivande med en god moralisk kompass. Erfarenhet av att ansvarsfullt arbeta med en inriktning mot organisationens gemensamma verksamhetsmål och ekonomiska ramar inom uppsatt budget, få personal att vilja. Jag ser kultur som något man deltager i inte enbart beskådar, vi har olika erfarenheter och det är dem som jag ser vikten i att lyfta fram – skapa ökade sociala möjligheter för människan att interagera utifrån ett person- och samhällsperspektiv – att se att människor föds med begär att få utvecklas och inte med brister.

Jag kanske är din nya personalchef, regionchef, personalutvecklare, rektor eller organisationsstrateg!

 

ARBETSERFARENHET

 

2011-             PEDAGOGISK RELATIONS- OCH UTVECKLINGSSTRATEG - NINA JANSDOTTER, LUND

                      Social Media – www.konkretkompetens.se, www.megasocial.se

 • Kvalitativa intervjuer – Sociala megapersonliga varumärke, skribent för artiklar för detsamma
 • Social media projektutveckling/marknadsundersökning
 • Sociala trender inom samhälls-/marknadsutveckling

 

 

2011 -            EVENTARRANGÖR FÖR FB MALMÖ LIVE

Skapar sociala nätverk inom social media på Facebook med mötesmingel.  985medlemmar och mellan 70 – 100 gäster/en gång/månad. Syftet är att skapa sociala kontaktnät.

 

2010-2011     PEDAGOGISK UTVECKLINGS- OCH RELATIONSSTRATEG – KONSULT,

 

·         Relationell pedagogik och kommunikationsarenor

·         Verksamhetsutveckling

·         Samverkansutveckling

·         Vinnande attityd

·         Personutveckling  

·         Personalutveckling - kompetensutveckling

·         Personaltrivsel  

·         Psykosocial miljö - organisationskultur 

·         Jämställdhet

·         Mångfald

·         Självkänsla

·         Kulturmöten

·         Förebygga

·         Ökad omsättning 

·         Ökad meningsfullaktighet – Välmående och Hälsa som helhetsstruktur

 

2010-             LILJEBORGSSKOLAN, TRELLEBORG

                      Lärare i svenska och idrott på högstadiet

                      ARBETSUPPGIFTER

 • För årskurserna 7, 8 och 9 enligt kravprofil för varje årskurs.
 • Test av min egen framtagna metod inom tematiska dialoger med stor framgång i resultat som visade sig genom att eleverna fick ökad inspiration, motivation, arbetsglädje, närvaro och ta ökade egna initiativ, betygshöjning, förbättrad attityd och lugn och ro i klassrummet.
 • Årskurs 8 och 9 fick jobba med kärlekstema som involverade relationer, attityder, känslor, reflektioner med stor framgång som visade sig genom att de jobbade flitigt och koncentrerat på sin uppgift med stor initiativförmåga.
 • Samtliga årskurser fick lära sig debatthållning och åsikter, öppen offentlig intervjuteknik med stor framgång som visade sig genom ett sociokulturellt perspektiv där de tog lärdom via processen när de lyssnade och turtagning i att tala.
 • Årskurs 9 skapade eget fördjupningsarbete där det individuella intresset styrde temat. Dessa elever klarade att ta sig från IG till G och VG under slutterminen med den energi de lade ner på sina arbeten och sina redovisningar, detta genom att arbetet var intressestyrt med handledning.
 • Årskurs 7 fick skapa gruppkollage med bilder på maktperspektiv – hur media styr i samhället med stor framgång när grupperna fick redovisa sina arbeten hur de tagit till sig begreppet maktperspektiv och det brinnande intresse de lade ner på sina kollage med bilder urklippta ur populärkultur.
 • Idrott för pojkar/flickor årskurs 7, idrott pojkar årskurs 8 och 9 med fokus på ökad motivation på rörelse och teamwork.

 

2008-2010     PROJEKTUTVECKLING

Förebyggande arbete med ny metod för ungdom mot utanförskap, droger och kriminalitet.

 

2008-2008     GYMNASIEFÖRBUNDET I LANDSKRONA

 Pedagogisk utvecklingsstrateg

                      Arbetsuppgifter

 • Kvalitativ utvärdering av den psykosociala arbetsmiljön
 • Handledning och coachning av rektor, 42 personal och 250 elever
 • Ge feedback och återkoppling till personal och elever för att uppnå visionen
 • Inventera personalens kompetens inom interaktion och bemötandeteknik med elever/föräldrar/ledning/personal, föra dokumentation över förändringsarbetets utveckling
 • Föreläsning för både personal och för elever i utvecklingssyfte i teman praktiska verktyg i pedagogik, bemötandeteknik, inta en arena, kulturkunskap, konflikthantering, värderingar, traditioner, mobbing, klassrumskultur, skapa dialoggrupper och öka samverkan
 • Skapa åtgärdsprogram för ökad trivsel i organisationskulturen och minskat sjuktal
 • Följa upp det organisatoriska förändringsarbetets olika processer, organisationens rådande kultur för att studera hur det organisatoriska lärandet landat hos personalen inom skolan för att ge erforderlig information/åtgärder.
 • Satsa resurser där de var i störst behov utifrån hur det såg ut på ”fältet”.
 • Öka kompetensen om grupprocesser hos både personal och elever.
 • Förbättra kommunikationen mellan medarbetarna i organisationen genom öppna debatter
 • Skapa spetskompetens helt i enlighet med personalens önskemål om en sådan på skolan.
 • Lyfta fram betydelsen av att skapa ett helhetslärande, en välstrukturerande inlärningssituation, vad, hur och varför individen ska lära, en viktig aspekt som är av vikt för personalen för att kunna ta till sig det nya arbetssättet, en ny vana.
 • Skriva en utförligt dokumenterad handling kring hela processen.

 

-2007             ELEKTRA MALMÖ, FRYSHUSET I STOCKHOLM

Verksamhetsansvarig

Arbetsuppgifter

 • Ansvar för att planera, leda och driva verksamheten.
 • Eget budgetansvar samt personalansvar
 • Planerar och genomför utbildningar för aktörer inom såväl offentlig som privat sektor med fokus på aktuell jämställdhets- och mångfaldsfrågor
 • Samordna aktörer i projektarbete samt planering, genomförande, utveckling och utvärdering av projekt
 • Skriftligt och muntligt informationsarbete
 • Ansvar för projektansökningar, utvärdera och redovisa projekt centralt och till bidragsgivare bl.a. Länsstyrelsen, Childhood, Malmö stad, skapa och hålla kontakt med politiker och andra makthavare i Malmö och Skåneregionen.
 •  Ansvar för marknadsföringen av Elektra i Skåne.
 • Hålla föreläsningar om hedersrelaterat förtryck för elever i olika åldrar och för personal inom olika fält inom Skåne såsom skola, socialförvaltning, BRÅ, event i samordning med andra aktörer.
 • Handledare åt socionompraktikant
 • Sitter med i olika nätverk på kommunal och nationell nivå
 • Ansvar för opinionsbildning och utåtriktad information

 

2006-2007     TEATERN.NU

                      Administratör – ”spindeln i nätet”

                      Arbetsuppgifter

·         Ansvar för all administration samt dokumentation för utvärdering

·         Ekonomiansvar

·         Producent- och projektassistent för uppsättningen av Carmen

·         Event-ansvarig vid marknadsföring av Carmen för hundratals inbjudna gäster i Malmö stad

 

-2006             COACHPRAKTIK

                      Arbetsuppgifter

 • Lyfta fram och stärka inre goda krafter, och utgå från medarbetarens perspektiv
 • Konsultativt arbetssätt och hälsoutveckling på företag och organisationer
 • Hjälp att sortera tankar, fokusera på det som är viktigast och att skrida till verket
 • Målet att stärka individer att göra positiva livsstilsförändringar, mål som utgår från individen och hjälper organisationen att nå sina mål
 • Omvärldsorientering

 

-2005             Ledarskapspraktik

Rektorspraktikvid Liljeborgsskolan i Trelleborg

                      Arbetsuppgifter

·         Ansvara för rekryteringsprocessen av ny lärarpersonal

·         Föra dagbokdokumentation  

·         Aktivt deltagande i rektorsutbildning

·         Ledarskapsmöten

·         Informationsmöten

·         Ansvara för mobbningsärenden, speciellt ett stort ärende som pågått under fem år som jag fick utreda och åtgärda med ett lyckligt slut för alla parter

·         Praktisera nya pedagogiska metoder

·         Befattningskartläggning och utbildning kring densamma

·         Ansvar för årskurs nios skolavslutningsfest i samverkan med elevgrupp

 

-2005             Projektuppdragpsykosociala arbetsmiljön på Liljeborgsskolan

                      Arbetsuppgifter

 • Skapa en kvalitativ arbetsmiljöundersökning om personalens välmående och hälsa inför ett förändringsarbete som omfattade hela skolorganisationen i kommunen

 

 

-2004             Jämställdhetsprojekt - Liljeborgsskolan i Trelleborg

                      Arbetsuppgifter

 • Medvetliggöra högstadiets 150 elever i nionde klass i maktbegrepp och bildtolkning ur ett genusperspektiv
 • Föreläsa för samtliga nior i temat för att öka medvetenheten kring medias påverkan kring hur vi lärs in att tolka könsroller via bilder som aktiva och passiva
 • Skapa grupparbeten för samtliga elever att redovisa vid öppet hus för föräldrar att redovisa inför
 • Flickorna fick jobba med s.k. killtidningar, och killarna fick jobba med s.k. flicktidningar och skapa kollage i olika former och arbetssätt
 • Utvärdering av projektet visade på stort intresse av eleverna

 

-2001-2002   SportsClubOaseni Trelleborgextraarbete under studier

Styrketräningsinstruktör, coach, kostrådgivning och individuell kognitiv terapi för män och kvinnor kring relationer, personlig utveckling, ätstörningar m.m. med positiva resultat

 

-1999-2000   CENTRALSKOLAN OCH LILJEBORGSSKOLAN I TRELLEBORG

                      Specialpedagog

                      Arbetsuppgifter

 • Startade upp motivations- och inspirationsgrupp om 10 elever med speciella behov dock ej funktionshinder, för ut- och inåtagerande ungdomar i samtliga ämnen för att få dem godkända, vilket lyckades till 100 %
 • Specialgrupper i matematik och svenska
 • Tjej- och killgrupper med syfte att höja självkänsla och självförtroende samt gruppdialog för attitydförändring
 • Samverkan med elevvårdsrådet
 • Samverkan med övriga specialpedagoger i samtliga ämnen
 • Skapa åtgärdsprogram för elever i motivationsgrupp samt uppföljning
 • Skapa en nära kontakt med föräldrar och nätverka med övrig personal för eleverna i motivationsgruppen
 • Planera och strukturera samt dokumentera arbetet som specialpedagog utifrån en individuell inlärningsmodul, betygsättning

 

-1998-1999   GYMNASIESKOLANS IV-PROGRAM I TRELLEBORG

 Lärare inom Idrott och Hälsa, Livologi samt Resurslärare i samtliga kärnämnen

Arbetsuppgifter

 • Startade upp Livologi som innebar kurs i vardagsjuridik och vardagsekonomi samt vett och etikettseder som gav eleverna insikt i vad det innebär att leva självständigt och ansvarstagande
 • Inom Idrott och hälsa införde jag prova på aktiviteter för att skapa engagemang och kreativitet hos de unga som sällan deltagit i idrott under grundskolan såsom spinning, styrketräning, badminton m.m.
 • Visade samtliga elever att de var sedda och lyssnade på för att inspirera, en bristvara de saknade erfarenhet av från grundskola i de flesta individuella utvecklingsplaner som i 9 av 10 fall medfört att de saknat studiemotivation och fick gå på IV-programmet

 

 

-1997-1998   Läs- och skrivstugan på biblioteket för Skolorganisationen

Nätverksansvarig för barn med läs- och skrivsvårigheter samt med dyslexi.

Resurs till speciallärare vid Liljeborgsskolan i Trelleborg och Anderslöv

Arbetsuppgifter

 • Vägleda föräldrar i deras frågor kring läs- och skrivsvårighet hos deras barn
 • Ta emot elever från respektive skola för läsutveckling och inspiration
 • Individuella utvecklingsplaner för respektive elev som kom till Lässtugan
 • Läsutvecklingsansvar för lågstadiet i Anderslöv i samverkan med specialpedagogen
 • Samtalsterapi för elever vid förfrågan och behov där oro låg till grund kring elevens välmående socialt
 • Samverkan med högstadiets lärare inom svenska språket och specifika lektioner kring tema relationer

 

-1994-1996   Projektuppdrag om Barn- och familjerelationer inom Trelleborgs kommun

                      Arbetsuppgifter

 • Agera spindeln i nätet för föräldrar som hade behov av stöd i hemmet med barn och sända en barnskötare till familjen under viss tid
 • Vägleda familjer vid behov av annan hjälp än barnskötare
 • Handleda och vägleda familjer med tvillingar
 • Samtalsstöd åt uppgivna föräldrar
 • Föra dokumentation och utvärdering av projektet

ÖVRIG YRKESERFARENHET MELLAN 1976-1996

 

Polisväsendeti Trelleborg i 7 år - assistent på spaningsroteln, löneredovisning, kamrersarbete, kanslist, register, reception, arrestvakt

Kattens sjukhemi Trelleborg samt kirurgen i Trelleborg i 1 år   

Tvillingjouren, En hjälpande hand, HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLPi Trelleborg i 1 år

Signums modehus dammode & Denniz AB herrmode i 7 år

Eva-Christin´s & Midler Hb - eget företag i damkonfektion i 4 år

                     

UTBILDNING

Lunds universitet

-2001-2005  

Fil.kand. Genusvetenskap, kön, samhälle, vetenskap

Fil.mag. Pedagogik: Kompetensutveckling och lärande i arbetslivet,Kulturmöten i olika kontexter, Organisation och ledarskap.  

Fil.mag. Sociologi 

Kultursociologi 

Pedagogik praktik

Sociologi organisation och LEDARSKAP

Globalisering, genus och feminism 

Sociologi teori och metod 

Genuspsykologi 

(Totalt 292,5 högskolepoäng)

 

Konkret kompetens inom:

Kompetensanalys, kartläggning, utvärderingavkompetensutvecklings-satsningar, metalärande, organisatoriskt lärande. Kompetensbegreppet. Organisationsförändringsstruktur. Kulturbegreppet inom kommunikation, värderingar, etnocentrism och lärande. Perspektiv på klass, etnicitet och genus, hur ett socialt/kulturellt konstruerat kön växer fram. Samhällsstrukturer ur ett genusperspektiv. Den sociala samhällsstrukturen och interaktionism, nätverksbyggande, globala informationstekniken inom ekonomi, samhälle, kultur. Sociologin kan användas som ett sätt att förstå människors handlingar.

Metodanvändningar inom intervju, utredningar, forskning och förändring samt metodutveckling. Handledningsmetodik. Arbetsgruppsdynamik, organisationsutveckling och ledarskap. Civilisationsprocessen och arbetslivsmönster. Innebörden vad ett livslångt lärande innebär och pedagogiska praktiker. Pedagogisk påverkan om bildningshistoria kring samhällssynen. Integration. Koder i samhällsnormer.

Samhällsvetenskap som har ambitionen att förstå och förklara sociala fenomen och ekonomiska, politiska och ideologiska förhållanden på olika nivåer i samhället t.ex. familjen och organisationer lokalt och globalt. Projektledning/utveckling. Film/bildtolkning.

 

Gymnasieskola

                      Undersköterska/mentalskötareutbildning

                      Distribution och Kontorslinje

 

Övriga utbildningar och kurser

                      RELATIONELL PEDAGOGIK (JONAS ASPELIN 2010)

BEMÖTANDE OCH LEDARSKAP (Ballinge Lelinge, 2010)

PR-utbildning (2007)

Handledarutbildning åt socionomstuderande (2007)

coachning (2002)

kroppsspråk och mimik

fit trac-utbildning (gyminstruktör)

kvinnligt och manligt ledarskap

arbetsliv i förändring (kjell enhage)

alkoholens påverkan på människan

dyslexi - läs- och skrivsvårigheter

positivt tänkande

säljarkurs

kost och styrketräning (roger zapfé)

Datakunskaper

Ordbehandling, kalkyl, mailprogram, databaser, nätverk, Internet m.m. 

 

Språkkunskaper

Språk annat än svenska - engelska, danska och lite tyska

Fritidsintressen

Umgås med familj och vänner. Läser gärna både skönlitteratur och ny vetenskap inom relationer och hälsa. Njuter av att vara i naturen och reflektera. Är mån om min hälsa, styrketränar och tar långa promenader med min Irländska setter. Heminredning, kultur, god mat, följa samhällstrender, musik, resor, frilufts- och föreningsliv. Är lite stolt att inneha bronsmärket i pistolskytte.

Familjesituation

Bor i ett trivsamt område i Trelleborg men är på väg att flytta in till Malmö. Röker inte. 

EGENSKAPER                 

Lyhörd
Jag har lärt mig, att lyssna in aktivt i möten, orden, kroppsspråk, mimik och tonfall i rösten. Denna sammanfattning gör att jag kan lyssna av VAD som sägs och HUR det sägs för att få en helhetsbild. Att gissa vad andra säger och vill är ingenting jag praktiserar, det går under fördom för mig. Jag lyssnar och ställer frågor och detta är min finaste egenskap.

 

Kommunikativ
Återigen, att tala, att kommunicera är A och O istället för att föra gissningslekar och ha fördomar. Mitt intresse för kommunikation är stort så jag har även en magister i internationell kommunikation inom pedagogik.

 

Analytisk
Mitt intresse för kommunikation och lyhördhet har medverkat till att jag förfinat min analytiska sida. Detta har jag även studerat inom genus, pedagogik och sociologi.

 

Kreativ
Jag älskar kreativitet, att skapa och att utveckla med glädje och inspiration. Denna egenskap har jag haft sedan barnsben.
 

 

Strukturerad
Ordning och reda uttrycket stämmer in på mig. Är en strateg, pedagogisk utvecklingsstrateg. Vill se en helhet och en utveckling som skapar glädje. Målinriktad där jag njuter av att strukturera upp ordningen för att nå helhetsmålet.

 

Positiv
Ser hellre glädje och utveckling än motsatsen. Har ett glatt inre som speglar sig i möten med andra. Ser möjligheter i det mesta och strävar efter att nå vinnande glädje med mitt positiva synsätt.

 

Social
Älskar möten med människor, glädje och skratt. Allvar och lugn. Kan äta lunch med både en luffare och kung.

 

Pedagogisk
Att kunna något är en sak, men att kunna lära ut till andra, är en helt annan sak och prestation samt kunskap. Jag är en hyllad pedagog och jobbar med relationell pedagogik - att skapa lärarenor för utveckling där de involverade VILL lära och känna inspiration.

 

Övrigt

Innehar B-körkort. Utlandsboende på Malta under ett år. 2003 – 2006 ledamot i Individ- och familjeomsorgsnämnden samt sekreterare i Integrationsutskottet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2010 Eva-Christin.se     Innehar FA-skatt, Bankgiro 690 - 6648 

Mina viktigaste värderingar:

Lyhördhet, Samverkan, Professionalism, Enkelhet, Inspiration, Kommunikation

 Högstadieelevers referenser om mitt ledarskap att få dem att vilja:

 

- Du är sträng på ett bra sätt så man vill jobba!

 

- Du lyssnar och dömer inte en!

 

- Du är så intressant att lyssna på när du berättar, du berättar om sån´t som man minns alltid!

 

- Detta var det bästa och intressantaste arbete jag fått att jobba med! (Tema skapa din egen Kärleksbok utifrån frågeställningarna)

 

- Vi älskar dig för att du lyssnar och låter oss vara med och bestämma!

 

- NU vet vi hur viktigt det är med en bra attityd! Får man bara lära sig detta, så spelar det egentligen ingen roll vilken lärarare man har om man vet hur man blir en vinnare själv!

 

- Du e bästa läraren vi haft!

 

- Du lär ut så man förstår!

 

- Idag har du gett mig den bästa skoldagen i hela mitt liv! Jag har varit mobbad i 4 år utan att någon lyckats hjälpa mig och nu har du hjälpt mig och hela klassen på en timme! (årskurs 7)

 

- Det du har berättat om mobbning idag, har lärt mig för livet att alla vill ha en vän och bli behandlad som en vän!

 

- Det hade jag ingen aning om att det var det som kultur betydde!

 

- Vilken rolig debattlektion vi haft, du är ta mig fassen det bästa som hänt oss! (årskurs 9,sv)

 

- Du får inte sluta, nu när alla vill vara med på idrotten!

 

- Kom tillbaka och ha oss i svenska, du fick oss att jobba och tycka om det samtidigt!

 

- Nu är det inte roligt med idrott längre, för läraren gör bara som han vill, lyssnar inte på oss som du, så att vi får vara med och bestämma och göra det som vi vill!

 

- Du ser på ALLA i klassen som lika!

 

Frågade fyra nära vänner hur de skulle uttrycka sin uppfattning av mej i möten och fick dessa nyckelord:


Öppen, mottaglig, motiverande, glad, enkel, god lyssnare, analyserar, inger styrka, trygghet, rak, kunnig, professionell, förtroendeingivande, man känner sig så stark och peppad när man har pratat med dig, välorganiserad, ödmjuk, värdefull, tydlig, kreativ.